Licencjonowana Szkoła Narciarska i snowboardowa

EN

PL

 1. pl
 2. en
 3. de
Instruktorzy Szczyrk
 1. pl
 2. en
 3. de

REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE

§1 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji lekcji i kursów prowadzonych przez Szkołę Narciarską Ski Szkoła – Move it! dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej www.skiszkola.pl
 2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Organizatorowi szkolenia, na które dokonywana jest Rezerwacja.

 

§ 2 Proces zakupu szkolenia

 1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu szkolenia narciarskiego z instruktorem:
  a) dokonuje wyboru terminu, dyscypliny oraz godziny z listy dostępnej na Stronie Internetowej,
  b) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej,
  e) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej,
 2. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie Internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 3. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zarezerwuj”
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 1.
 5. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5, który wynika z wybranej formy płatności.
 6. Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.
 7. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Organizator realizuje w wybranym przez Klienta czasie i godzinie szkolenie.

 

§ 3 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji

 1. Organizator szkolenia oferuje następujące formy płatności za szkolenie narciarskie z Rezerwacji:
  a) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą realizowana przez system PayU
 2. Dostępne formy płatności na dane szkolenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez PayU
 4. Nazwa podmiotu, o którym mowa powyżej znajduje się na Stronie Internetowej i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu szkolenia.
 5. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.
 6. Jeżeli całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana.
 7. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
 8. Organizator przyjmuje przelewy w PLN.
 9. Klient wyraża zgodę na odbiór paragonu sprzedaży w siedzibie Szkoły Narciarskiej Ski Szkoła – Move it!  przed szkoleniem.

 

§4 Terminy i warunki wykonania usługi

 1. Dostępne terminy szkolenia podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 2. Klient dokonuje wyboru terminu zgodnie z § 2 ust. 1
 3. Klient po otrzymaniu maila potwierdzającego Rezerwację zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 2.
 4. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Organizatorowi

 

§ 5 Odwołane szkolenia i zwroty

 1. Zwroty możliwe są jedynie w przypadku udokumentowanej choroby klienta. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 7 Pozostałe postanowienia

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

§ 8 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży szkolenia na Stronie Internetowej,
 2. Strona Internetowa – strona www.xyz.pl, prowadzona przez Organizatora
 3. Organizator– Szkoła narciarska prowadzona jest przez firmę Move it! Przemysław Czerwiński, NIP: 9532318291, REGON: 340367154
 4. Szkolenie – jedna lekcja nauki jazdy na nartach zjazdowych oraz snowboardzie (dalej Lekcja) trwa 55 minut. Lekcja rozpoczyna się w określonym w rezerwacji. O miejscu rozpoczęcia danej Lekcji uczestnik szkolenia zostanie poinformowani w chwili rezerwacji Lekcji.
 5. Kurs – kurs feryjny trwający 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek) po 4 godziny każdego dnia.
 6. Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta szkolenia dokonane na Stronie Internetowej z określeniem formy szkolenia
 7. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

 

Regulamin płatności On-Line

skiszkola.pl 

biuro@skiszkola.pl
tel. +48 573 991 244
copyright by move it! sport i rekreacja sp. z o.o.